Printed From:

Som specialist i behandlingen av bipolär sjukdom så har du en nyckelroll i att sätta in och övervaka behandling med valproat, och du bör vara proaktiv i diskussionerna kring riskerna under graviditet med fertila kvinnor och flickor som får denna behandling.

Rollbeskrivning för psykiatriker inkluderar:

 • Diagnos
 • Inleda behandling efter negativt graviditetstest (plasmagraviditetstest)
 • Förklara riskerna för medfödda missbildningar och neurologiska utvecklingsstörningar vid användning av valproat under graviditet och säkerställ att patienten har förstått
 • Förse patienten med patientinformationsbroschyren och påminn om att det finns information om användning av valproat hos fertila kvinnor och risker med att använda valproat under graviditet på hemsidan www.valproatochjag.se
 • Ge rådgivning rörande effektiva preventivmedel och graviditetsprevention
 • Årlig behandlingsutvärdering, samt ad-hoc utvärdering av behandling efter behov
 • Byte och avslutande av behandling
 • Fylla i och underteckna den årliga riskbekräftelseblanketten tillsammans med din patient, vid:
  • Behandlingsstart,
  • Varje årligt besök,
  • När en patient konsulterar för planerad eller oplanerad graviditet
 • Vid exponerad graviditet, hänvisa till en specialistläkare för graviditetsövervakning samt till en specialistläkare med kunskaper om missbildningar för utvärdering och rådgivning rörande den exponerade graviditeten.

En mängd olika utbildningsverktyg finns tillgängliga som en del i graviditetspreventionsprogrammet för att hjälpa till att minska exponering av valproat hos fostret under graviditet.

Guide för hälso- och sjukvårdspersonal

Denna guide ger information och rekommendationer kring användningen av valproat hos kvinnliga patienter och säkerställer att patienter är medvetna om riskerna med att använda valproat under graviditet. En kopia kan laddas ner här.

Patientinformationsbroschyren

Förskrivare ska dela ut en kopia av patientinformationsbroschyren till alla kvinnliga patienter som behandlas med produkter som innehåller valproat. En kopia kan laddas ner här. En länk kan också skickas till patienter via e-post.

Den årliga riskbekräftelseblanketten

Den årliga riskbekräftelseblanketten är en lista med ämnen som ska diskuteras med patienten och som patienten ska förstå. Den måste användas av specialisten när behandling med valproat startas, vid varje årlig utvärdering av valproatbehandlingen och i händelse av graviditet under behandlingen. Det är också viktigt att noggrant fylla i blanketten varje gång den använts (förskrivare och patienter bör spara en kopia som är signerad av båda). En kopia kan laddas ner här. En länk kan också skickas till patienter via e-post.

Patientkortet

Apotekspersonal bör dela ut patientkortet till alla kvinnliga patienter varje gång som valproat hämtas ut. En kopia kan laddas ner här. En länk kan också skickas till patienter via e-post.

Produktresumén

Var god läs produktresumén (hittas på www.lakemedelsverket.se eller fass.se) innan du förskriver valproat.

Valproatbehandling hos kvinnliga patienter

Valproat utgör en effektiv behandling vid bipolär sjukdom.

Hos flickor och fertila kvinnor ska behandling med valproat inledas och överses av en specialistläkare med erfarenhet av att behandla bipolär sjukdom.

Valproat ska endast användas hos flickor och fertila kvinnor då andra behandlingar är ineffektiva eller inte tolereras.

Behandling med valproat får endast påbörjas hos flickor och fertila kvinnor om villkoren i graviditetsinformationsprogrammet för valproat uppfylls.

Klicka på en patientprofil för att få information om vad du ska göra om du – efter medicinsk utvärdering – överväger att förskriva valproat till din patient för första gången, överväger att förnya förskrivningen eller träffar en patient som behandlas med valproat som planerar att bli gravid eller har en oplanerad graviditet.

Kvinnliga patienter med bipolär sjukdom – första förskrivningen

Mer information

Kvinnliga patienter med bipolär sjukdom – första förskrivningen

Detta är vad du ska göra om du – efter medicinsk utvärdering – överväger att förskriva valproat till din patient för första gången. Du ska:

Först

Bekräfta att behandling med valproat är lämpligt för din patient

 • Du måste ha bekräftat att andra behandlingsalternativ är ineffektiva eller inte tolereras.

Förklara och säkerställ att din patient eller hennes föräldrar/förmyndare/vårdnadshavare fullständigt har förstått följande:

 • Innan den första förskrivningen måste graviditet uteslutas genom ett negativt graviditetstest (plasmagraviditetstest), samt senare efter behov
 • De risker som det bakomliggande sjukdomstillståndet innebär vid en graviditet
 • De specifika riskerna som förknippas med användning av valproat under graviditet
 • Vikten av att uppfylla behovet av en effektiv preventivmetod, utan avbrott, under hela behandlingstiden med valproat för att undvika en oplanerad graviditet
 • Behovet av regelbunden (minst årlig) utvärdering av patientens behandling utförd av en specialistläkare
 • Behovet av att omedelbart uppsöka sin läkare vid graviditet.

Därefter ska du ge din patient ytterligare information:

Ge en kopia av patientinformationsbroschyren till din patient eller hennes föräldrar/förmyndare/vårdnadshavare

Avslutningsvis

Fyll i och underteckna den årliga riskbekräftelseblanketten tillsammans med din patient eller hennes föräldrar/förmyndare/vårdnadshavare:

 • Blanketten är till för att säkerställa att din patient fullständigt har förstått riskerna och rekommendationerna för användning av valproat under graviditet
 • Behåll en kopia av den undertecknade riskbekräftelseblanketten tillsammans med patientjournalen (om möjligt som elektronisk kopia) och ge en kopia till patienten eller hennes föräldrar/förmyndare/vårdnadshavare.

Planera att se över behovet av behandling med valproat när din patient planerar att bli gravid eller när hon kan bli gravid.

hcp_grid2

Kvinnliga patienter med bipolär sjukdom som inte planerar att bli gravida – förnyad förskrivning

Mer information

Kvinnliga patienter med bipolär sjukdom som inte planerar att bli gravida – förnyad förskrivning

Detta är vad du ska göra om du – efter medicinsk utvärdering – överväger att förnya förskrivningen av valproat till din patient. Du ska:

Först

Bekräfta att behandling med valproat är lämpligt för din patient

 • Du måste ha bekräftat att andra behandlingsalternativ är ineffektiva eller inte tolereras
 • Säkerställ regelbunden (minst årlig) utvärdering av behandlingen.

Förklara och säkerställ att din patient förstår

 • De risker som det bakomliggande sjukdomstillståndet innebär vid en graviditet
 • De risker som förknippas med användning av valproat under graviditet
 • Vikten av att uppfylla behovet av en effektiv preventivmetod, utan avbrott, under hela behandlingstiden med valproat för att undvika en oplanerad graviditet, och att överväga graviditetstest (plasmagraviditetstest), efter behov
 • Behovet av att omedelbart uppsöka sin läkare vid graviditet
 • Behovet av regelbunden (minst årlig) utvärdering av behandlingen.

Diskutera preventivmetoder och hänvisa efter behov till rådgivning hos mödravårdscentral.

Därefter ska du ge din patient ytterligare information:

Ge en kopia av patientinformationsbroschyren till din patient eller hennes föräldrar/förmyndare/vårdnadshavare

Avslutningsvis

Fyll i och underteckna den årliga riskbekräftelseblanketten tillsammans med din patient eller hennes föräldrar/förmyndare/vårdnadshavare:

 • Blanketten är till för att säkerställa att din patient fullständigt har förstått riskerna och rekommendationerna för användning av valproat under graviditet
 • Behåll en kopia av den undertecknade riskbekräftelseblanketten tillsammans med patientjournalen (om möjligt som elektronisk kopia) och ge en kopia till patienten eller hennes föräldrar/förmyndare/vårdnadshavare.

Planera att se över behovet av behandling med valproat när din patient planerar att bli gravid.

hcp_grid3

Kvinnliga patienter med bipolär sjukdom som planerar att bli gravida

Mer information

Kvinnliga patienter med bipolär sjukdom som planerar att bli gravida

För behandling av bipolär sjukdom, vid graviditet – valproat får inte användas.

Först

Påminn och säkerställ att din patient förstår riskerna med medfödda missbildningar och utvecklingsstörningar

 • Informera din patient om att dessa kan vara allvarligt funktionsnedsättande för fostret
 • Tillskott av folsyra före graviditeten kan minska risken för neuralrörsdefekter som kan uppstå vid alla graviditeter. Tillgängliga bevis tyder dock inte på att det förhindrar fosterskador eller missbildningar orsakade av exponering för valproat.

Byt ut och avsluta behandlingen med valproat för andra behandlingsalternativ om lämpligt:

 • Läs sektion 5 i guiden för hälso- och sjukvårdspersonal (se sektionen Byta ut och avsluta behandling för mer information) rörande byte eller avslutande av behandling med valproat
 • Avråd din patient från att avsluta användning av preventivmedel tills bytet är fullbordat

Hänvisa din patient till en specialist vid mödravårdscentralen.

Instruera din patient att kontakta sin husläkare omedelbart om hon misstänker eller har bekräftelse på att hon är gravid.

 • Detta är för att inleda lämplig graviditetsövervakning
 • Detta inkluderar övervakning av fosterutveckling för att detektera möjliga utfall som neuralrörsdefekter eller andra missbildningar
 • När en patient konsulterar för graviditet, hänvisa patienten och hennes partner till en specialistläkare med kunskaper om missbildningar för utvärdering och rådgivning rörande den exponerade graviditeten.

Därefter ska du ge din patient ytterligare information:

Ge en kopia av patientinformationsbroschyren till din patient eller hennes föräldrar/förmyndare/vårdnadshavare.

Avslutningsvis

Fyll i och underteckna den årliga riskbekräftelseblanketten tillsammans med din patient eller hennes föräldrar/förmyndare/vårdnadshavare:

 • Blanketten är till för att säkerställa att din patient fullständigt har förstått riskerna och rekommendationerna för användning av valproat under graviditet

Behåll en kopia av den undertecknade riskbekräftelseblanketten tillsammans med patientjournalen (om möjligt som elektronisk kopia) och ge en kopia till patienten eller hennes föräldrar/förmyndare/vårdnadshavare.

hcp_grid4

Kvinnliga patienter med bipolär sjukdom med en oplanerad graviditet

Mer information

Kvinnliga patienter med bipolär sjukdom med en oplanerad graviditet

Först

Boka omgående in ett besök med din patient för att omvärdera hennes behandling så snart som möjligt

Förklara varför hon ska fortsätta med sin behandling tills ni har haft ert inbokade besök

 • Såvida du inte kan ge något annat råd baserat på din bedömning av situationen.

Om lämpligt, avsluta och byt till andra behandlingsalternativ

 • Läs sektion 5 i guiden för hälso- och sjukvårdspersonal (se sektionen Byta ut och avsluta behandling för mer information) rörande byte eller avslutande av behandling med valproat

Säkerställ att din patient:

 • Fullständigt har förstått riskerna som förknippas med valproat och,
 • Överväg ytterligare rådgivning.

Påbörja specialiserad övervakning av fosterutvecklingen.

 • Detta för att påbörja lämplig graviditetsuppföljning
 • Detta inkluderar övervakning av fosterutveckling för att detektera möjliga utfall som neuralrörsdefekter eller andra missbildningar
 • Patienten och hennes partner skall hänvisas till en specialistläkare med kunskaper om missbildningar för utvärdering och rådgivning rörande den exponerade graviditeten.

Därefter ska du ge din patient ytterligare information:

Ge en kopia av patientinformationsbroschyren till din patient eller hennes föräldrar/förmyndare/vårdnadshavare

Avslutningsvis

Fyll i och underteckna den årliga riskbekräftelseblanketten tillsammans med din patient eller hennes föräldrar/förmyndare/vårdnadshavare:

 • Blanketten är till för att säkerställa att din patient fullständigt har förstått riskerna och rekommendationerna vid användning av valproat under graviditet
 • Behåll en kopia av den undertecknade riskbekräftelseblanketten tillsammans med patientjournalen (om möjligt som elektronisk kopia) och ge en kopia till patienten eller hennes föräldrar/förmyndare/vårdnadshavare

Byta ut eller avsluta behandling med valproat hos patienter med bipolär sjukdom

Valproat är kontraindicerat vid graviditet.

Valproat är kontraindicerat hos kvinnor i fertil ålder, om inte villkoren i graviditetspreventionsprogrammet är uppfyllda.

Om en kvinna planerar att bli gravid måste förskrivaren sätta ut valproat och sätta in patienten på en annan behandling. Byte skall genomföras före konception och innan användande av preventivmedel avbryts.

Om en kvinna blir gravid måste behandlingen med valproat avslutas och patienten sättas in på ett annat behandlingsalternativ.

Allmänna överväganden för patienter med bipolär sjukdom

“Om stämningsstabiliserande medel ska utsättas, rekommenderas det att dosen trappas ned långsamt då detta minskar risken för recidiv.”
Malhi GS, Bassett D, Boyce P, et al. Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists clinical practice guidelines for mood disorders. Australian and New Zealand J. Psychiatry 2015, Vol. 49(12) 1-185.

“Därför bör valproat sättas ut gradvis över några veckor för att undvika återfall. Om det uppstår en akut manisk episod hos en gravid kvinna under behandling med valproat, rekommenderas en betydligt snabbare utfasning med samtidig överlappande insättning av alternativ behandling.”
Minutes and answers from the SAG Psychiatry meeting on Valproate- EMA/679681/2017

MATERIAL TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL

Ladda ner material