Printed From:

Apotekspersonal

Apotekspersonal har en viktig roll i att stödja patienter som behandlas med valproat.

 • Säkerställ att patientkortet lämnas ut varje gång valproat expedieras och att patienten förstår dess innehåll
 • Påminn patienten om säkerhetsinformationen inklusive behovet av effektivt preventivmedel
 • Säkerställ att patienten har fått patientinformationsbroschyren och påminn om att det finns information om användning av valproat hos fertila kvinnor och risker med att använda valproat under graviditet på hemsidan www.valproatochjag.se
 • Ge patienten rådet att inte avsluta sin behandling med valproat och att omedelbart kontakta sin läkare vid planering av eller misstanke om graviditet
 • Expediera valproat i originalförpackningen med en varning på utsidan. Expediering utan originalförpackning bör undvikas. I situationer där det inte kan undvikas, skicka alltid med en kopia av bipacksedeln, patientkort och ytterkartongen om den är tillgänglig.

En mängd olika utbildningsverktyg finns tillgängliga som en del i graviditetspreventionsprogrammet för att hjälpa till att minska exponering av valproat hos fostret under graviditet.

Guide för hälso- och sjukvårdspersonal

Denna guide ger information och rekommendationer kring användningen av valproat hos kvinnliga patienter och säkerhetsställer att patienter är medvetna om riskerna med att använda valproat under graviditet. En kopia kan laddas ner här.

Patientinformationsbroschyren

Förskrivare ska dela ut en kopia av patientinformationsbroschyren till alla kvinnliga patienter som behandlas med produkter som innehåller valproat. En kopia kan laddas ner här.

Den årliga riskbekräftelseblanketten

Den årliga riskbekräftelseblanketten är en lista med ämnen som ska diskuteras med patienten och som patienten ska förstå. Den måste användas av specialisten när behandling med valproat startas, vid varje årlig utvärdering av valproatbehandlingen och i händelse av graviditet under behandlingen. Det är också viktigt att noggrant fylla i blanketten varje gång den används (förskrivare och patienter bör spara en kopia som är signerad av båda).

En kopia kan laddas ner här. En länk kan också skickas till patienter via e-post.

Patientkortet

Apotekspersonal bör dela ut patientkortet till alla kvinnliga patienter varje gång som valproat hämtas ut. En kopia kan laddas ner här. En länk kan också skickas till patienter via e-post.

Produktresumén

Var god läs produktresumén (hittas på www.lakemedelsverket.se eller fass.se).

Att stödja patienter som behandlas med valproat

Valproat utgör en effektiv behandling vid epilepsi och bipolär sjukdom.

Hos flickor och fertila kvinnor ska behandling med valproat inledas och överses av en specialistläkare med erfarenhet av att behandla epilepsi eller bipolär sjukdom.

Valproat ska endast användas hos flickor och fertila kvinnor då andra behandlingar är ineffektiva eller inte tolereras.

Behandling med valproat får endast påbörjas hos flickor och fertila kvinnor om villkoren i graviditetsinformationsprogrammet för valproat uppfylls.

 • Säkerställ att patientkortet lämnas ut varje gång valproat expedieras och att patienten förstår dess innehåll
 • Säg till patienten att behålla patientkortet
 • Betona säkerhetsinformationen inklusive behovet av effektivt preventivmedel
 • Säkerställ att patienten har fått patientinformationsbroschyren och påminn om att det finns information om användning av valproat hos fertila kvinnor och risker med att använda valproat under graviditet på hemsidan www.valproatochjag.se
 • Avråd patienterna från att avsluta sin behandling och att omedelbart kontakta sin läkare vid planering av graviditet eller vid misstänkt graviditet
 • Expediera valproat i originalförpackningen med varningstext på. Expediering utan originalförpackning bör undvikas. I situationer där det inte kan undvikas, skicka alltid med en kopia av bipackssedeln, patientkort och ytterkartongen om den är tillgänglig.
 • Vid en oplanerad graviditet, avråd patienterna från att avsluta sin behandling med valproat och istället omedelbart kontakta sin specialistläkare.

MATERIAL TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL

Ladda ner material