Printed From:

Effektiv preventivmetod är en viktig del i graviditetspreventionsprogrammet för valproat och där är rollen som gynekolog, förlossningsläkare, barnmorska eller sjuksköterska viktig.

  • Ge rådgivning rörande effektiva preventivmedel och graviditetsprevention
  • Ge fullständig information rörande riskerna med användning av valproat under graviditet och säkerställ att patienten förstår
  • Hänvisa patienten till sin specialistläkare när en patient konsulterar för graviditet
  • När en patient konsulterar för graviditet, hänvisa henne och hennes partner till en specialistläkare med kunskaper om missbildningar för utvärdering och rådgivning rörande den exponerande graviditeten.

En mängd olika utbildningsverktyg finns tillgängliga som en del i graviditetspreventionsprogrammet för att hjälpa till att minska exponering av valproat hos fostret under graviditet.

Guide för hälso- och sjukvårdspersonal

Denna guide ger information och rekommendationer kring användningen av valproat hos kvinnliga patienter och säkerhetsställer att patienter är medvetna om riskerna med att använda valproat under graviditet. En kopia kan laddas ner här.

Patientinformationsbroschyren

Förskrivare ska dela ut en kopia av patientinformationsbroschyren till alla kvinnliga patienter som behandlas med produkter som innehåller valproat. En kopia kan laddas ner här.

Den årliga riskbekräftelseblanketten

Den årliga riskbekräftelseblanketten är en lista med ämnen som ska diskuteras med patienten och som patienten ska förstå. Den måste användas av specialisten när behandling med valproat startas, vid varje årlig utvärdering av valproatbehandlingen och i händelse av graviditet under behandlingen. Det är också viktigt att noggrant fylla i blanketten varje gång den används (förskrivare och patienter bör spara en kopia som är signerad av båda).

En kopia kan laddas ner här. En länk kan också skickas till patienter via e-post.

Patientkortet

Apotekspersonal bör dela ut patientkortet till alla kvinnliga patienter varje gång som valproat hämtas ut. En kopia kan laddas ner här. En länk kan också skickas till patienter via e-post.

Produktresumén

Var god läs produktresumén (hittas på www.lakemedelsverket.se eller fass.se) innan du förskriver valproat.

Att stödja dina patienter som behandlas med valproat

Valproat utgör en effektiv behandling vid epilepsi och bipolär sjukdom.

Hos flickor och fertila kvinnor ska behandling med valproat inledas och överses av en specialistläkare med erfarenhet av att behandla epilepsi eller bipolär sjukdom.

Valproat ska endast användas hos flickor och fertila kvinnor då andra behandlingar är ineffektiva eller inte tolereras.

Behandling med valproat får endast påbörjas hos flickor och fertila kvinnor om villkoren i graviditetsinformationsprogrammet för valproat uppfylls.

  • Behandling med valproat ska endast påbörjas hos flickor om andra behandlingsalternativ är ineffektiva eller inte tolereras.
  • Graviditet måste uteslutas innan behandling med valproat påbörjas. Behandling med valproat får inte inledas hos fertila kvinnor utan resultat från ett negativt graviditetstest (plasmagraviditetstest), bekräftat av vårdgivare, för att utesluta oavsiktlig användning under graviditet.
  • Förklara för din patient att användning av effektiva preventivmedel utan avbrott under hela behandlingstiden med valproat är obligatoriskt. Ge alltid rådgivning rörande effektiva preventivmedel och graviditetsprevention till dina patienter som behandlas med valproat.
  • Om en patient som behandlas med valproat blir gravid är det viktigt att snabbt sätta in åtgärder. Hänvisa omgående din patient till specialistläkare (neurolog eller psykiatriker). Påpeka att din patient inte ska sluta ta detta läkemedel utan specialiserad medicinsk rådgivning. Påbörja specialiserad övervakning av fosterutvecklingen.
  • Om en patient planerar att bli gravid så bör hon kontakta sin specialistläkare (neurolog eller psykiatriker) i god tid. Att avsluta behandling med valproat och byta till en alternativ behandling tar tid. Användning av preventivmedel ska endast avslutas när behandlingen med valproat är helt avslutad.

MATERIAL TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL

Ladda ner material