Printed From:

Som allmänläkare har du en viktig roll i att vara ett stöd för dina patienter med epilepsi eller bipolär sjukdom som får valproat.

 • Hänvisa patienten till lämplig specialistläkare
  • för bekräftelse av diagnosen epilepsi, samt för att påbörja behandling
  • när en patient konsulterar för graviditet
  • för byte och avslutande eller om deras tillstånd försämras
 • Säkerställ att lämplig behandling fortsätter
 • Påminn patienten om det årliga besöket hos sin specialistläkare
 • Ge fullständig information rörande riskerna med användning av valproat under graviditet och säkerställ att patienten förstår
 • Ge rådgivning rörande effektiva preventivmedel och graviditetsprevention
 • Förse patienten med patientinformationsbroschyren och påminn om att det finns information om användning av valproat hos fertila kvinnor och risker med att använda valproat under graviditet på hemsidan www.valproatochjag.se

En mängd olika utbildningsverktyg finns tillgängliga som en del i graviditetspreventionsprogrammet för att hjälpa till att minska exponering av valproat hos fostret under graviditet.

Guide för hälso- och sjukvårdspersonal

Denna guide ger information och rekommendationer kring användningen av valproat hos kvinnliga patienter och säkerhetsställer att patienter är medvetna om riskerna med att använda valproat under graviditet. En kopia kan laddas ner här.

Patientinformationsbroschyren

Förskrivare ska dela ut en kopia av patientinformationsbroschyren till alla kvinnliga patienter som behandlas med produkter som innehåller valproat. En kopia kan laddas ner här. En länk kan också skickas till patienter via e-post.

För patienter som är minderåriga eller för patienter som inte är kapabla att ta ett informerat beslut så är det viktigt att erbjuda information och råd kring effektiva preventivmedel och användningen av produkter som innehåller valproat under graviditet till deras föräldrar, vårdnadshavare eller förmyndare, och se till så att de förstår innehållet.

Den årliga riskbekräftelseblanketten

Den årliga riskbekräftelseblanketten är en lista med ämnen som ska diskuteras med patienten och som patienten ska förstå. Den måste användas av specialistläkaren när behandling med valproat startas, vid varje årlig utvärdering av valproatbehandlingen och i händelse av graviditet under behandlingen. Det är också viktigt att noggrant fylla i blanketten varje gång den använts (förskrivare och patienter bör spara en kopia som är signerad av båda).

En kopia kan laddas ner här. En länk kan också skickas till patienter via e-post.

Patientkortet

Apotekspersonal bör dela ut patientkortet till alla kvinnliga patienter varje gång som valproat hämtas ut. En kopia kan laddas ner här. En länk kan också skickas till patienter via e-post.

Produktresumén

Var god läs produktresumén (hittas på www.lakemedelsverket.se eller fass.se) innan du förskriver valproat.

Behandling med valproat hos kvinnliga patienter

Valproat utgör en effektiv behandling vid epilepsi och bipolär sjukdom.

Hos flickor och fertila kvinnor ska behandling med valproat inledas och överses av en specialistläkare med erfarenhet av att behandla epilepsi eller bipolär sjukdom.

Valproat ska endast användas hos flickor och fertila kvinnor då andra behandlingar är ineffektiva eller inte tolereras.

Behandling med valproat får endast påbörjas hos flickor och fertila kvinnor om villkoren (se nedan) i graviditetsinformationsprogrammet för valproat uppfylls.

Klicka på en patientprofil för mer information om vad du ska göra om du – efter medicinsk bedömning – överväger att förskriva valproat till din patient, förnya en valproatförskrivning, eller träffar en patient som behandlas med valproat som planerar att bli gravid eller har en oplanerad graviditet.

Kvinnliga patienter – första förskrivningen

Mer information

Kvinnliga patienter – första förskrivningen

Hos flickor och fertila kvinnor ska behandling med valproat inledas och överses av en specialistläkare med erfarenhet av att behandla epilepsi eller bipolär sjukdom. Behandling med valproat får endast påbörjas hos flickor och fertila kvinnor om villkoren i graviditetsinformationsprogrammet för valproat uppfylls.

hcp_grid2

Kvinnliga patienter som inte planerar en graviditet – förnyad förskrivning

Mer information

Kvinnliga patienter som inte planerar en graviditet – förnyad förskrivning

Förklara och säkerställ regelbunden (minst årlig) utvärdering av patientens behandling utförd av en specialistläkare

Förklara och säkerställ att din patient förstår

 • De risker som det bakomliggande sjukdomstillståndet innebär vid en graviditet
 • De specifika riskerna som förknippas med användning av valproat under graviditet
 • Vikten av att uppfylla behovet av en effektiv preventivmetod, utan avbrott, under hela behandlingstiden med valproat för att undvika en oplanerad graviditet, och att överväga graviditetstest (plasmagraviditetstest), efter behov
 • Behovet av att omedelbart uppsöka sin läkare vid graviditet.
 • Behovet av regelbunden (minst årlig) utvärdering av patientens behandling

Ge råd om preventivmedel och förebyggande av graviditet (hänvisa din patient till en specialist för rådgivning om nödvändigt)

Ge en kopia av patientinformationsbroschyren till din patient eller hennes föräldrar/förmyndare/vårdnadshavare

Hänvisa patienten till sin specialistläkare när en patient konsulterar för graviditet eller när hon får sin menstruationsdebut.

hcp_grid3

Kvinnliga patienter som planerar att bli gravida

Mer information

Kvinnliga patienter som planerar att bli gravida

Påminn och säkerställ att din patient förstår riskerna med medfödda missbildningar och utvecklingsstörningar

 • Informera din patient om att dessa kan vara allvarligt funktionsnedsättande när valproat används under graviditet
 • Tillskott av folsyra före graviditeten kan minska risken för neuralrörsdefekter som kan uppstå vid alla graviditeter. Tillgängliga bevis tyder dock inte på att det förhindrar fosterskador eller missbildningar orsakade av exponering för valproat.
 • Men informera även din patient om riskerna med obehandlade epilepsianfall eller bipolär sjukdom.

Hänvisa din patient till specialistläkaren för byte eller avslutande av behandlingen.

Hänvisa din patient till en specialist vid mödravårdscentralen för preventivmedelsrådgivning, eftersom det kan ta lång tid (flera månader) att ställa in behandlingen.

Instruera din patient att kontakta sin husläkare omedelbart om hon misstänker eller har bekräftelse på att hon är gravid.

 • Detta är för att inleda lämplig graviditetsövervakning
 • Detta inkluderar övervakning av fosterutveckling för att detektera möjliga utfall som neuralrörsdefekter eller andra missbildningar
 • När en patient konsulterar för graviditet, hänvisa patienten och hennes partner till en specialistläkare med kunskaper om missbildningar för utvärdering och rådgivning rörande den exponerade graviditeten.

Ge en kopia av patientinformationsbroschyren till din patient eller hennes föräldrar/förmyndare/vårdnadshavare.

hcp_grid4

Kvinnliga patienter med en oplanerad graviditet

Mer information

Kvinnliga patienter med en oplanerad graviditet

 • Hänvisa din patient till specialistläkaren omgående för att omvärdera hennes behandling så snart som möjligt.
 • Förklara varför hon ska fortsätta med sin behandling tills hon har haft sitt inbokade besök med specialistläkaren.
 • Påbörja specialiserad övervakning av fosterutvecklingen.

Förskrivning av valproat till flickor med epilepsi

Mer information

Förskrivning av valproat till flickor med epilepsi

Behandling med valproat ska endast påbörjas hos flickor om andra behandlingsalternativ är ineffektiva eller inte tolereras.

Graviditet måste uteslutas innan behandling med valproat påbörjas. Behandling med valproat får inte inledas hos fertila kvinnor utan resultat från ett negativt graviditetstest (plasma graviditetstest), bekräftat av vårdgivare, för att utesluta oavsiktlig användning under graviditet.

Om specialistläkare beslutar att behandla unga flickor eller fertila kvinnor (inklusive ungdomar) med valproat, ska behandlingen utvärderas regelbundet, minst årligen.

Gör en avvägning för när det är mest lämpligt att ge råd om preventivmedel och förebyggande av graviditet (hänvisa din patient till en specialist för rådgivning om nödvändigt)

 1. Behandling med valproat ska inledas och överses av en specialistläkare
 2. Stöd specialistläkaren genom att förklara följande för din patient och hennes föräldrar/förmyndare/vårdnadshavare:
  1. Riskerna för medfödda missbildningar och neurologiska utvecklingsstörningar
  2. Hur viktigt det är att kontakta en specialistläkare så snart flickan som behandlas med valproat har sin menstruationsdebut
  3. Behovet av regelbunden (minst årlig) utvärdering av patientens behandling utförd av en specialistläkare

MATERIAL TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL

Ladda ner material