Printed From:

Valproat och graviditet

Viktig information för hälso- och sjukvårdspersonal som behandlar patienter med valproat.

Det finns risker associerade med användning av valproat under graviditet, och därför måste hälso- och sjukvårdspersonal, innehavare av godkännande för försäljning (MAH) och patienterna samarbeta för att reducera risken så mycket som möjligt för att foster exponeras för valproat.

Om valproat används under graviditet så kan ca 10 av 100 barn utveckla medfödda missbildningar, och upp till 30 till 40 av 100 barn riskerar att drabbas av neurologiska utvecklingsstörningar.

År 2014 rekommenderade Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) restriktioner för användning av valproat till fertila kvinnor och gravida kvinnor på grund av risken för missbildningar och utvecklingsstörningar hos barn som blivit exponerade för valproat i livmodern.

Ytterligare ändringar av produktinformationen (t.ex. i avsnittet Varningar och försiktighet) för hälso- och sjukvårdspersonal samt för patienter infördes, och EMA:s säkerhetskommitté Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) insisterade att hälso- och sjukvårdspersonal bör ge kvinnor all tillgänglig information angående riskerna som finns för fostret med exponering av produkter som innehåller valproat under graviditet. Utbildningsmaterial ämnat för att ges till hälso- och sjukvårdspersonal och patienter för att informera om dessa risker var också en del av rekommendationen. Dock kom man efter en senare utvärdering fram till att riskminimeringsinformationen som tagits fram som en del i riskminimeringsprogrammet verkade vara otillräckligt känd och förstådd.

I mars 2017 startade EMA:s PRAC en ny genomgång av valproat för att undersöka effekten av riskminimeringsåtgärderna och föreslå möjliga förbättringar för att säkerställa att valproat används på rätt sätt av fertila kvinnor och gravida kvinnor. Därför gjorde EMA:s PRAC en genomgång av tillgänglig kunskap om exponering av valproat under graviditet och tillfrågade både hälso- och sjukvårdspersonal och patienter, inkluderat kvinnor och deras barn som hade blivit påverkade av valproat under graviditeten.

Genomgången skedde genom skriftliga frågor och svar, möten med experter och öppna möten med intressenter, inkluderat hälso- och sjukvårdspersonal, patientorganisationer samt patienter och deras familjer. Ett offentligt möte hölls i London, Storbritannien, den 26 september 2017, för att beakta åsikter och erfarenheter från patienter och patientrepresentanter, hälso- och sjukvårdspersonal och akademiker samt läkemedelsindustrin i Europeiska Unionens medlemsländer.

Sanofi medverkade vid detta offentliga möte och presenterade konkreta förslag för att ytterligare förbättra de befintliga riskminimeringsåtgärderna, baserat på erfarenhet från 2014, som följande:

 • Behovet av att revidera och uppdatera produktinformationen och utbildningsmaterialet för läkare samt för patienter och deras familjemedlemmar
 • Behovet av regelbunden (minst årlig) utvärdering av behandlingen av en specialistläkare som har erfarenhet av att behandla epilepsi och bipolär sjukdom
 • Kravet att regelbundet påminna patienter om riskerna som är förknippade med valproat

Utöver detta så anordnade EMA:s vetenskapliga rådgivande grupp Scientific Advisory Group (SAG) möten för psykiatri och neurologi i oktober 2017.

Efter denna genomgång bekräftade EMA:s PRAC det positiva nytta/risk-förhållandet för behandling med valproat vid epilepsi och bipolär sjukdom hos fertila kvinnor, så länge som kraven i graviditetspreventions-programmet uppfylls. Valproat är kontraindicerat under graviditet för bipolär sjukdom, medan för epilepsi så är valproat kontraindicerat under graviditet, förutom i de fall det inte finns någon lämplig alternativ behandling.

Riskminimeringsåtgärder

Rekommendationerna som utfärdades av PRAC i februari 2018 speglar slutsatserna från det offentliga mötet, vetenskapliga debatter, åsikter och erfarenheter från hälso- och sjukvårdspersonal, patientorganisationer, patienter och deras familjer samt Sanofis förslag som lämnades in till EMA under granskningen. PRAC övervägde om sättet som valproat används på borde ändras och om restriktionerna för användning borde skärpas.

PRAC introducerade nya åtgärder som ställer krav på lämplig rådgivning och information till kvinnor och flickor.

Ett graviditetspreventionsprogram för fertila kvinnor och flickor som behandlas med valproat har rekommenderats. Graviditetspreventionsprogrammet är en samling åtgärder som ämnar till att minimera exponering under graviditet av produkter som innehåller valproat på grund av deras teratogena effekt. Som en del av graviditetspreventionsprogrammet så bör effektiviteten ökas när det gäller kommunikationen till hälso- och sjukvårdspersonal angående förskrivningsvillkoren för produkter som innehåller valproat, och till patienter så att deras kännedom om och förståelse för de relaterade riskerna ökas. Det förväntas att graviditetspreventionsprogrammet kommer minska antalet exponerade graviditeter.

De förstärkta åtgärderna inkluderar:

Behandling av epilepsi

 • Under graviditet – valproat får inte användas, förutom i de fall det inte finns något lämpligt behandlingsalternativ.
 • För fertila kvinnor och flickor – valproat får inte förskrivas utan att kraven i graviditetspreventions-programmet uppfylls.

Behandling av bipolär sjukdom

 • Under graviditet – valproat får inte användas.
 • För fertila kvinnor får valproat inte förskrivas om inte villkoren i graviditetspreventions-programmet är uppfyllda.

Behandling med valproat får sättas in till fertila kvinnor endast om kraven i graviditetspreventionsprogrammet är uppfyllda. Graviditetspreventionsprogrammet är en grupp åtgärder som syftar till att minimera exponeringen av produkter som innehåller valproat under graviditet på grund av deras teratogena effekt.
Innan förskrivning av valproat måste förskrivaren säkerhetsställa att kraven i valproats graviditetspreventionsprogram är uppfyllda (se nedan):

 • Individuella förhållanden bör utvärderas i varje enskilt fall. Patienten ska involveras i diskussionen för att garantera hennes delaktighet, diskutera behandlingsalternativ och säkerställa att hon förstår riskerna och de åtgärder som behövs för att minimera riskerna.
 • Sannolikheten för graviditet utvärderas för alla kvinnliga patienter.
 • Patienten har förstått och bekräftat risken med medfödda missbildningar och neurologiska utvecklingsstörningar inklusive omfattningen av dessa risker för barn som har exponerats för valproat i livmodern.
 • Patienten förstår behovet av att genomföra ett graviditetstest innan behandlingen påbörjas och under behandlingen, efter behov.
 • Patienten ges råd om preventivmedel och att patienten är kapabel att uppfylla behovet av att använda ett effektivt preventivmedel*, utan avbrott under hela behandlingstiden med valproat.
 • Patienten förstår behovet av regelbunden (minst årlig) utvärdering av behandlingen av en specialistläkare med erfarenhet av att behandla epilepsi eller bipolära sjukdomar.
 • Patienten förstår behovet av att rådfråga sin läkare så snart hon planerar en graviditet för att säkerställa en tidig diskussion och byte till annat behandlingsalternativ före konception, och innan användande av preventivmedel avbryts.
 • Patienten förstår behovet av att omedelbart kontakta sin läkare vid graviditet.
 • Patienten har fått patientinformationsbroschyren.
 • Patienten har bekräftat att hon har förstått de risker och nödvändiga försiktighetsåtgärder som är förknippade med valproat (årlig riskbekräftelseblankett).
 • Dessa villkor gäller även kvinnor som för närvarande inte är sexuellt aktiva, om förskrivaren inte anser att det finns överväldigande skäl att ange att det inte finns någon risk för graviditet.

*Minst en effektiv metod för antikonception (företrädesvis en användaroberoende form, såsom en spiral eller ett implantat) bör användas, eller två kompletterande preventivmetoder innefattade en barriärmetod. Individuella omständigheter bör utvärderas i varje enskilt fall, och vid val av antikonceptionsmetod involvera patienten i diskussionen för att garantera hennes delaktighet och följsamhet med de valda åtgärderna. Även om hon har amenorré måste hon följa alla råd om ett effektivt preventivmedel.

Produktresumén (SmPC) och bipacksedeln har reviderats i linje med rekommendationerna från EMA:s PRAC.

Ytterförpackningen till alla läkemedel som innehåller valproat inkluderar en visuell påminnelse om riskerna vid graviditet för kvinnor och flickor som behandlas för epilepsi eller bipolär sjukdom.

Ett patientkort kommer att delas ut av apotekspersonal för diskussion med patienten varje gång läkemedlet hämtas ut.

Stöd till dina patienter som behandlas med valproat

Sanofi har tagit fram en guide till hälso- och sjukvårdspersonal som går igenom rollerna för de olika hälso- och sjukvårdsprofessionerna i riskminimeringsåtgärderna. Uppdaterat utbildningsmaterial inkluderar guider till hälso- och sjukvårdspersonal samt patienter, ett patientkort och den årliga riskbekräftelseblanketten som alla finns tillgängliga på den här hemsidan under ”Material”.

Psykiatriker

Mer information

Allmänläkare

Mer information
pharmacist

Apotekspersonal

Mer information
gynaecologist

Gynekolog – Förlossningsläkare – Barnmorska – Sjuksköterska

Mer information

MATERIAL TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL

Ladda ner material

ERGENYL® (natriumvalproat) enterotablett 100 mg, 300 mg och 500 mg; oral lösning 60 mg/ml; orala droppar, lösning 200 mg/ml; pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 400 mg. Rx, F, N03AG01, Indikation: Epilepsi. Generaliserade epilepsianfall såsom tonisk-kloniska anfall (grand-mal), absenser (petit-mal), myoklona anfall och atoniska anfall. Partiella (fokala) anfall. Kontraindikation: vid graviditet och fertila kvinnor, se denna hemsida samt också övriga kontraindikationer se www.fass.se Varningar och försiktighet: se denna hemsida ang. fertila kvinnor samt www.fass.se Förpackning, administration, dosering och ytterligare säkerhetsinformation: se www.fass.se samt denna hemsida ang. utbildningsmaterial. Kontaktuppgifter: ERGENYL tillhandahålls av Sanofi AB, tel +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av SPC: mars 2021.

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

ERGENYL RETARD® (natriumvalproat och valproinsyra) depotgranulat i dospåse 100 mg, 250 mg och 500 mg; depottablett 300 mg och 500 mg. Rx, F, N03AG01, Indikation: Epilepsi. Generaliserade epilepsianfall såsom tonisk-kloniska anfall (grand-mal), absenser (petit-mal), myoklona anfall och atoniska anfall. Partiella (fokala) anfall. Behandling av maniska episoder vid bipolär sjukdom när litium är kontraindicerat eller inte tolereras. Fortsatt behandling efter den maniska episoden kan övervägas hos patienter som har svarat på ERGENYL RETARD vid akut mani. Kontraindikation: vid graviditet och fertila kvinnor, se denna hemsida samt också övriga kontraindikationer se www.fass.se Varningar och försiktighet: se denna hemsida ang. fertila kvinnor samt www.fass.se Förpackning, administration, dosering och ytterligare säkerhetsinformation: se www.fass.se samt denna hemsida ang. utbildningsmaterial. Kontaktuppgifter: ERGENYL RETARD tillhandahålls av Sanofi AB, tel +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av SPC: mars 2021.

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.