Printed From:

Att ha bipolär sjukdom ska nödvändigtvis inte stoppa dig från att planera saker som du vill göra men det finns några saker att vara medveten om. Klicka här för mer information.

VAD BÖR JAG VETA?

Valproat är ett läkemedel som används i behandling för bipolär sjukdom. Valproat ska endast tas av kvinnor om andra behandlingsalternativ inte fungerar eftersom det allvarligt kan skada det ofödda barnet om det tas under graviditet. Det är viktigt att alltid använda ett effektivt preventivmedel när du behandlas med valproat. Om du funderar på att skaffa barn är det viktigt att du omedelbart pratar med din läkare för att diskutera en alternativ behandling.

Det är kritiskt att du inte slutar med valproat och preventivmedel innan du pratat med din läkare. Sluta aldrig ta valproat om inte din läkare säger att du ska göra det, annars kan din sjukdom förvärras.

Kom ihåg att besöka din läkare regelbundet (minst årligen). Om du inte träffat din läkare det senaste året, om du vill skaffa barn eller om du tror att du är gravid, boka ett akut läkarbesök för att prata om vad som händer nu.

Alla kvinnor som förskrivs valproat måste förstå och följa graviditetspreventionsprogrammet som syftar till att minimera exponering för valproat under graviditet.

Använd alltid ett effektivt preventivmedel när du tar valproat. Använd preventivmedel under hela tiden du tar valproat och sluta inte använda det när som helst utan att rådgöra med din läkare. Din läkare kommer att rekommendera ett effektivt preventivmedel för dig. Detta för att förhindra en oplanerad graviditet.

Din läkare kommer be dig ta ett graviditetstest innan du startar behandling med valproat, och därefter upprepa testtagning vid behov. Detta för att säkerställa att du inte är gravid.

Kontakta din läkare omedelbart om du tror att du är gravid.

Sluta aldrig behandlingen med valproat såvida inte din läkare säger åt dig att sluta ta läkemedlet.

Du kommer behöva träffa din specialistläkare för att se över din behandling minst en gång om året.

Om du planerar att skaffa barn är det viktigt att du pratar med din läkare så snart som möjligt så att din läkare kan ge dig rätt rådgivning tidigt. Sluta inte använda preventivmedel innan du pratat med din läkare.

Under det årliga besöket så kommer din läkare be dig läsa och underteckna en riskbekräftelseblankett. Detta är för att du ska vara väl medveten om och förstå alla risker med att använda valproat under graviditet.

Prata med din läkare om du planerar att bli gravid. Om du har bipolär sjukdom och funderar på att skaffa barn, prata med din läkare i god tid innan du planerar att bli gravid. Din läkare kommer diskutera andra behandlingsalternativ med dig.

Boka in ett akut besök till din psykiatriker om du tror att du är gravid.

Du får inte bara sluta ta valproat om du blir gravid (eller vill bli gravid) utan att du först brådskande pratar med din läkare.

Visa patientinformationsbroschyren för mer information

right-image

Om du behandlas med valproat när du är gravid så kan det allvarligt skada ditt ofödda barn.

rediconRiskerna är större med valproat än med andra läkemedel för epilepsi eller bipolär sjukdom.

rediconDet finns risker även vid låga doser valproat – ju högre dos desto högre risk.

Att behandlas med valproat under graviditet kan skada ditt barn på två sätt:

redicon Fosterskador/missbildningar när barnet är fött

rediconNegativ påverkan på utveckling och inlärningsförmåga under uppväxten.

FOSTERSKADOR
Att behandlas med valproat under graviditet kan orsaka allvarliga fosterskador.

Hos kvinnor i den allmänna befolkningen kommer 2 till 3 barn av 100 drabbas av fosterskador.

Hos kvinnor som behandlas med valproat under graviditet kommer cirka 10 barn av 100 drabbas av fosterskador.

Vilka fosterskador kan inträffa?

  • Ryggmärgsbråck (spina bifida) – när skelettet i ryggraden inte utvecklas som det ska.
  • Missbildning av ansikte och skalle – inklusive läpp- och gomspalt. Läpp- och gomspalt innebär att överläppen och eller benen i ansiktet är delade.
  • Missbildning av armar och ben, hjärta, njurar, urinvägar och könsorgan.
  • Hörselproblem eller dövhet

NEGATIVA EFFEKTER PÅ INLÄRNINGSFÖRMÅGA OCH UTVECKLING
Att behandlas med valproat under graviditet kan påverka ditt barns förmåga att utvecklas under uppväxten.

Hos kvinnor som behandlas med valproat under graviditet kan upp till 30–40 förskolebarn av 100 få problem med utvecklingen.
Långtidseffekterna är inte kända.
Följande negativa påverkan på utvecklingen kan uppstå:

  • Sen med att lära sig gå och tala.
  • Sämre intellektuell förmåga än andra barn i samma ålder.
  • Dåliga tal- och språkkunskaper.
  • Minnessvårigheter.

Barn till mödrar som behandlats med valproat under graviditet löper högre risk för autism eller autismspektrumstörning. Barnen är mer benägna att utveckla symptom på ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).

Visa patientinformationsbroschyren för mer information

BIPOLÄR SJUKDOM material

Ladda ner material

ERGENYL RETARD® (natriumvalproat och valproinsyra) depotgranulat i dospåse 100 mg, 250 mg och 500 mg; depottablett 300 mg och 500 mg. Receptbelagt läkemedel. ERGENYL RETARD används för behandling av epilepsi och mani. Vid epilepsi: Använd inte ERGENYL RETARD om du är gravid, förutom då inget annat fungerar för dig. Vid mani: Använd inte ERGENYL RETARD om du är gravid. För mer information om risker med behandlingen och dosering se www.fass.se

För utbildningsmaterial se denna hemsida.

Kontaktuppgifter: ERGENYL RETARD tillhandahålls av Sanofi AB, tel +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta infoavd@sanofi.com.

Läs bipacksedeln noga före användning.
▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.